ALGEMENE VOORWAARDEN
MEDSOCKS
De vrolijke zorgsokken voor dokters, verpleegkundigen en andere zorgkanjers!

info@medsocks.nl
73587249
NL859591207B01
www.medsocks.nl
Contactformulier
Kleiweg 172B
3051 SJ Rotterdam

Hieronder lees je onze algemene voorwaarden, waarin wij de voorwaarden vastleggen waaronder wij onze diensten aan onze opdrachtgevers leveren. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees deze goed door. Heb je vragen over een of meer bepalingen? Aarzel niet en vraag het ons! Wij leggen het je graag uit.

MEDSOCKS is een handelsnaam van ons bedrijf Vitrix Medical, een vennootschap onder firma gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73587249.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd

De termijn waarbinnen jij als consument gebruik kan maken van je herroepingsrecht.

BW

Het Burgerlijk Wetboek

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Dag

Kalenderdag

Duurzame gegevensdrager

Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat jou als consument of als ondernemer in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht

De mogelijkheid van jou als consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Jij, je, jou(w)

De consument of ondernemer die met MEDSOCKS (hierna ook: ons, onze of wij) een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

Ondernemer

De rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met ons een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

Ons, onze, wij

MEDSOCKS

Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die tussen jou als consument of jou als ondernemer en ons wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen

Jij en MEDSOCKS.

Schriftelijk

Communicatie via (aangetekende) post, e-mail of Whatsapp.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van of met ons, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, waaronder te verstaan offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

2.2Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met jou, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Dit kan door een papierenversie aan jou ter hand te stellen of wij kunnen de tekst van deze algemene voorwaarden (PDF) langs elektronische weg aan jou ter beschikking stellen. Deze PDF-versie kan je op een eenvoudige manier opslaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan jij voordat je de overeenkomst op afstand met ons sluit, de algemene voorwaarden online inzien ophttps://www.medsocks.nl/algemene-voorwaardenen anders kunnen wij op verzoek van jou een kopie van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos naar jou toezenden.

2.4(andere) Algemene voorwaarden van jou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.5Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig als deze ondubbelzinnig en schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.6Wij mogen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. Bij tussentijdse wijzigingen van de algemene voorwaarden stellen wij jou daarvan schriftelijk op de hoogte. Wanneer je niet binnen veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt, dan gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de wijzigingen.

2.7Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Wij treden in dat geval samen in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.8Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de bepaling in de overeenkomst, tenzij er sprake is van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

Artikel 3. Het aanbod

3.1Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

3.2Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na datum van verzending, tenzij wij schriftelijk andere afspraken met jou hebben gemaakt. Belangrijk om te weten is dat indien er sprake is van kennelijke vergissingen of verschrijvingen in onze aanbiedingen, de offerte en/of overeenkomst, wij niet gebonden zijn aan deze fout.

3.3>Voor consumenten geldt dat de genoemde prijzen altijd inclusief btw zijn. Voor ondernemers geldt dat de genoemde prijzen altijd exclusief btw zijn, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.4Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.5In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1Er is pas sprake van een overeenkomst tussen partijen op het moment dat:

 1. a) jij van ons een opdrachtbevestiging per e-mail hebt ontvangen; of
 2. b) wij op basis van jouw (mondelinge) verzoek zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het moment van levering en/of (de hoogte van) de vergoeding worden beïnvloed. Wij stellen jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.3Indien de opdracht is verstrekt door twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

4.4Indien wij op grond van feiten en factoren goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Herroepingsrecht en extra garantie

5.1Heb je het product geleverd gekregen en ben je er niet tevreden mee? Dan heb jij in beginsel de mogelijkheid om alsnog je geld terug te krijgen. Jij als consument hebt het recht om de overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet binnen 14 zonder opgave van redenen te annuleren. Wij geven je, naast je herroepingsrecht, een tot 30 dagen geldende ‘niet goed, geld terug’-garantie. Zo heb je niet 14 dagen, maar in totaal 30 dagen bedenktijd.

5.2Het herroepingsrecht geldt niet voor jou als ondernemer.

5.3De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij (of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is,) het product hebt (heeft) ontvangen.

Artikel 6. Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

6.1Tijdens de bedenktijd dien jij zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Jij mag het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.

6.2Wij zullen vanuit hygiënisch oogpunt het product niet retour nemen als het is gedragen en/of gewassen.

6.3Houd er rekening mee dat je geen herroepingsrecht hebt op gecustomiseerde of gepersonaliseerde artikelen, aangezien deze exclusief voor jou worden gemaakt. Deze artikelen kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er sprake is van een productiefout.

6.4Houd er ook rekening mee dat wij eventueel een waardevermindering bij jou in rekening kunnen brengen indien jij op een manier met het product omgaat die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

6.5Als je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht, meldt je dit bij ons binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naarinfo@medsocks.nlmet daarin je ordernummer vermeld.

6.6Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt jij het product terug, of overhandig je dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. Jij hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6.7Jij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.8Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

6.9Jij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 7. Onze verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1Als wij de melding van herroeping door jou op elektronische wijze hebben ontvangen, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

7.2Wij doen de terugbetaling onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop jij ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot jij aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.3Wij gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.

7.4Als jij hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8. Levering

8.1Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De overeengekomen (lever)termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.

8.3Wij zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang jij hiervan uiterlijk 30 dagen - nadat jij de bestelling hebt geplaatst - bericht. Jij als consument hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat jij hebt betaald onverwijld terugbetalen.

8.4Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling

9.1Wij kunnen de factuur via elektronische weg sturen aan jou. Jij stemt in met elektronische

facturatie. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

9.2Wij mogen jou om een vooruitbetaling vragen. Voor consumenten geldt dat wij om maximaal 50% van de vergoeding mogen vragen. Voor ondernemers hanteren wij hetzelfde percentage, tenzij er schriftelijk andere betalingsafspraken zijn gemaakt.

9.3Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

9.4Indien jij als consument niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben jij, nadat jij door ons bent gewezen op de te late betaling en wij jou een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening te brengen. Wij gaan uit van de vergoedingen die zijn benoemd in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

9.5Indien jij als ondernemer niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben jij direct in verzuim en ben jij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om buitengerechtelijke (incasso)kosten bij jou in rekening te brengen. Wij hoeven jou niet aan te tonen dat deze buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Deze buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen minimaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00;
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00; en
 • 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 150,00.

Artikel 10. Beëindiging

10.1Het is mogelijk dat wij een samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van een abonnement) met jou als consument of met jou als ondernemer zijn aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. In het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor bepaalde tijd, dan is het voor jou niet mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen, tenzij wij toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst en wij na het ontvangen van een ingebrekestelling met een redelijke termijn van 2 weken, alsnog onze verplichtingen niet kunnen nakomen.

In het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor onbepaalde tijd, dan is het voor jou als consument mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen telkens op de eerste dag van de volgende maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij wij schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

In het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor onbepaalde tijd, dan is het voor jou als ondernemer ook mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen telkens op de eerste dag van de volgende maand, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij wij schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

10.2Wij zijn bevoegd om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of om de samenwerking geheel of gedeeltelijk, bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd, terstond en met directe ingang te beëindigen, indien:

 • Jij de verplichtingen uit onze overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst, eventuele aan ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Jij bij het sluiten van de overeenkomst bent verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft;
 • Door de vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden gevergd dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen afspraken nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3Indien de ontbinding aan jou is toe te rekenen, hebben wij recht op vergoeding van alle (in)directe schade die wij als gevolg hiervan lijden.

10.4Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.5Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zullen prestaties die al door ons zijn ontvangen (in verband met de uitvoering van de opdracht) niet ongedaan hoeven te

worden gemaakt.

10.6Indien wij op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei

wijze ontstaan of schadeloosstelling.

10.7De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tegenover elkaar gehouden te zijn tot enige schadevergoeding in het geval dat wij:

 1. a) in verzuim verkeren;
 2. b) surseance van betaling aanvragen;
 3. c) failliet worden verklaard; of
 4. d) de ondernemingsactiviteiten juridisch en/of feitelijk staken.

Vorderingen van partijen zijn in bovenstaande gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade of reputatieschade, komt nooit voor onze rekening.

11.2Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt ook niet voor onze rekening.

11.3Onze volledige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag aan vergoeding dat is overeengekomen voor de betreffende opdracht. Onze volledige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een maximum van € 1.000,00.

11.4Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5Alle aanspraken op ons verjaren door verloop van één jaar na ontvangst van levering.

11.6Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. De bewijslast rust in beginsel op jou.

11.7Jij vrijwaart ons in verband met alle aanspraken die een derde partij op enig moment op ons mocht hebben, dan wel mocht instellen en welke direct, dan wel indirect, verband houden met de werkzaamheden die wij voor jou hebben verricht.

Artikel 12. Overmacht

12.1Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij daartoe worden gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Zoals: onjuist of onvolledig verkregen informatie of uitblijven van informatie vanuit jouw zijde, ziekte, stakingen, storingen, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen.

12.2Wij hebben ook het recht om op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

12.3Wij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij of ongedaanmaking van de reeds geleverde (tegen)prestaties.

Artikel 13. Klachten

13.1Een klacht dient schriftelijk aan ons gemeld te worden. Je kan een klacht indienen door een e-mail te sturen naarinfo@medsocks.nlmet als onderwerp ‘Klacht + ordernummer’.

13.2Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

13.3Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4Jij dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Het indienen van een klacht (waaronder een klacht over een factuur) betekent niet dat jij jouw betaling mag opschorten.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1Alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de overeenkomst komen toe aan ons, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

14.2Tenzij anders vermeld, zijn materialen inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, samples, proefversies, tekst, graphics, foto’s, bewegende beelden, geluid en andere materialen die verschijnen als onderdeel van onze website, handelsmerken, handelsopmaak, handelsnamen en/of andere intellectuele eigendommen en licenties van ons. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het jou niet toegestaan om het voorgaande te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

14.3De inhoud en de website als geheel zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van de website. Het is jou niet toegestaan om al ons materiaal te downloaden of kopiëren voor commercieel gebruik.

14.4Geen enkel recht, titel of belang wordt aan jou overgedragen.

14.5Wij mogen jouw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor onze promotionele doeleinden. Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit 14 dagen na de beëindiging van de opdracht aan ons te laten weten.

Artikel 15. Toepasselijk recht en conflicten

15.1Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

15.2Geschillen zullen in eerste instantie altijd eerst onderling besproken worden. Vervolgens zal mediation worden ingezet, indien partijen de samenwerking in stand wensen te houden. Mocht dat ook geen resultaten leveren of de samenwerking niet door een der partijen willen worden voortgezet, dan is uitsluitend bevoegd de rechtbank te Rotterdam van het geschil kennis te nemen.

Partners:
Beckolprofit.nl

Wij werken samen met Marketing bureau Beckol Profit 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 13 januari 2021 doorLwzjuristen.nl